O firmie

(english below) (deuch unter)

Początki firmy sięgają 2009 roku, gdy nastąpiło rozpoczęcie działalności w ramach AIP Gdańsk przez wkroczenie na rozległy, trójmiejski rynek IT z naszymi mniejszymi i większymi systemami zarządzania stronami www w ramach ww. Inkubatora. 

Od 2 września 2015 r.  firma funkcjonowała jako jednoosobowa działalność gospodarcza 
pod nazwą “WEBTECHNIKA Bartłomiej Opajdowski”, by 2 grudnia 2019 stać się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - WEBTECHNIKA Sp. z o.o. 

Od początku funkcjonowania skupiamy się na kompleksowej obsłudze firm w zakresie ich indywidualnych potrzeb od zakupu domeny, hostingu, doradztwie poprzez wykonanie strony www oraz pomocy w jej aktualizacji na pozycjonowaniu skończywszy. Już od początku działalności najważniejszym celem firmy było tworzenie prostych, przejrzystych, zorientowanych na klienta systemów zarządzania treścią (CMS) napisanych w języku Python w oparciu o framework Django.  W zależności od wymagań klienta strony www wspieramy różnymi technologiami (więcej na temat używanych przez nas technologii znajdziecie Państwo w dziale Technologie). 

Obecnie głównym kierunkiem rozwoju stało się tworzenie dedykowanych rozwiązań z uwzględnieniem szczególnych wymagań klienta - głównie systemów CRM oraz ich integracji z oprogramowaniem zewnętrznym. Podsumowując - staliśmy się Software Housem tworzącym specjalistyczne rozwiązania i świadczącym zaawansowane usługi związane z developementem, głównie w języku Python.

Wszystkie nowe aplikacje internetowe tworzymy, stosując zwinne zarządzanie projektami (ang. agile project management) oraz przy użyciu TDD - Test-driven development.

Dzięki stałemu zespołowi, ich doświadczeniu, a także stałemu podnoszeniu przez nich kompetencji zapewniamy profesjonalne i zgodne z oczekiwaniami zarówno tworzenie prostych stron www, jak i realizację długofalowych oraz wieloetapowych projektów. Obsługujemy klientów indywidualnych, ale również współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami i innymi instytucjami. Oferujemy dedykowane rozwiązania ,,pod klienta'' - tworzone od początku do końca zgodnie z zamówieniem. 

Nieobcy jest nam też outsourcing czy body leasing. Potrzebujesz większego zespołu programistów? Skaluj się Webtechniką! Zajmujemy się ponadto administracją serwerami i hostingiem. Tworzymy też aplikacje internetowe - działania po stronie backendu jak i frontendu nie są nam obce. 

Zapraszamy do współpracy!
 

About company

The origins of the company date back to 2009, when there was a start-up within AIP Gdansk by entering the vast Tricity IT market with our smaller and larger website management systems within the aforementioned Incubator. 

Since September 2, 2015, the company functioned as a sole proprietorship under the name "WEBTECHNIKA Bartłomiej Opajdowski" to become a limited liability company - WEBTECHNIKA Ltd. on December 2, 2019.

From the beginning of operation, we focus on modification and the company in terms of their individual needs, from domain purchase, hosting, consulting through website development and assistance in updating it to positioning. The goal is to create simple, effective, client-implemented content management systems (CMS) written in Python in integration with the Django framework. Depending on the client's requirements, we support websites with various technologies (more about the technologies we use can be found in Technologies).

Currently, the main direction of development has become the creation of dedicated solutions taking into account specific customer requirements - mainly CRM systems and their integrations with external software. In summary - we have become a Software House creating specialized solutions and providing advanced services related to development, mainly in Python language.

We develop all new web applications using agile project management and using TDD - Test-driven development.

.

With a permanent team, their experience, as well as their constant improvement of competence, we provide professional and compliant development of both simple websites and the implementation of long-term and multi-phase projects. We serve individual clients, but also cooperate with local government units, universities and other institutions. We offer dedicated solutions ,,for the client'' - created from start to finish according to the order. 

.

We are also no stranger to outsourcing or body leasing. Need a larger team of developers? Scale up with us! In addition, we do server administration and hosting. We also develop web applications - activities on the backend as well as frontend side are not alien to us. 

.

We invite you to cooperate with us!
.

Über das Unternehmen

Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 2009 zurück, als es innerhalb von AIP Danzig ein Start-up gab, indem wir mit unseren kleineren und größeren Website-Managementsystemen innerhalb des oben genannten Inkubators in den riesigen IT-Markt der Dreistadt eintraten. 

Seit dem 2. September 2015 firmiert das Unternehmen als Einzelunternehmen unter dem Namen „WEBTECHNIKA Bartłomiej Opajdowski“. Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - WEBTECHNIKA Ltd. am 2. Dezember 2019.

Von Beginn des Betriebs an konzentrieren wir uns auf die Anpassung und Anpassung des Unternehmens an seine individuellen Bedürfnisse, vom Domainkauf, Hosting, Beratung über die Website-Entwicklung und Unterstützung bei deren Aktualisierung bis hin zur Positionierung. Das Ziel besteht darin, einfache, effektive, vom Kunden implementierte Content-Management-Systeme (CMS) zu erstellen, die in Python in Integration mit dem Django-Framework geschrieben sind. Abhängig von den Anforderungen des Kunden unterstützen wir Websites mit verschiedenen Technologien (mehr über die von uns verwendeten Technologien finden Sie unter Technologien).

Derzeit ist die Hauptrichtung der Entwicklung die Schaffung dedizierter Lösungen unter Berücksichtigung spezifischer Kundenanforderungen – hauptsächlich CRM-Systeme und deren Integrationen mit externer Software. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns zu einem Softwarehaus entwickelt haben, das spezialisierte Lösungen entwickelt und fortschrittliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung anbietet, hauptsächlich in der Python-Sprache.

Wir entwickeln alle neuen Webanwendungen mithilfe eines agilen Projektmanagements und mithilfe von TDD – Testgetriebene Entwicklung.

.

Mit einem festen Team, dessen Erfahrung sowie der ständigen Verbesserung der Kompetenz gewährleisten wir eine professionelle und konforme Entwicklung sowohl einfacher Websites als auch die Umsetzung langfristiger und mehrphasiger Projekte. Wir betreuen einzelne Kunden, arbeiten aber auch mit lokalen Behörden, Universitäten und anderen Institutionen zusammen. Wir bieten dedizierte Lösungen für die Bedürfnisse des Kunden. - von Anfang bis Ende entsprechend der Bestellung erstellt. 

.

Auch Outsourcing oder Karosserieleasing sind für uns kein Unbekannter. Benötigen Sie ein größeres Entwicklerteam? Steigen Sie mit uns auf! Darüber hinaus übernehmen wir die Serveradministration und das Hosting. Wir entwickeln auch Webanwendungen – Tätigkeiten sowohl auf der Backend- als auch auf der Frontend-Seite sind für uns kein Fremdwort. 

.

Wir laden Sie ein, mit uns zusammenzuarbeiten!
.